XXII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS). Какво трябва да разбираме под див пренос: в психоанализата и в политиката?

                                               

XXII семинар на

Българско общество за лаканианска психоанализа

и Новата лаканианска школа (NLS)

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

«Какво трябва да разбираме под див пренос: в психоанализата и в политиката? »

Петък, 25 май 2018 г. 

Регионална библиотека "Любен Каравелов", ул. Дондуков Корсаков 1, Русе

С участието на: Режиналд БЛАНШЕ

Психоаналитик, член на Новата лаканианска школа и на Световната асоциация по психоанализа, преподавател в Клиничния колеж в Атина

 

Аргумент

Психоанализата установява, че преносът е разширение на самата социална връзка. За Фройд социалната връзка е по дефиниция от либидинален порядък. Субектът следователно е ангажиран в нея според постоянната организация на либидиналните си инвестиции. Преносът, който е синоним на социална връзка, би бил в такъв случай единствено повторение. За Лакан връзката със самата реч е тази, която води до ефекта на пренос. Той не е само повторение на миналото. Той е една връзка, която се обвързва с настоящето. Тя се основава на отношението на желание към желание. Това отношение задейства, и това е неговата особеност, фикцията за „предполагаемо знаещия субект“.

Какво следователно би могло да бъде това, което теорията и практиката на психоанализата са формулирали като „див пренос“? Как да го разбираме? Става ли въпрос за състояние, за форма, за съставна част на преноса или за отклонение от подхода към него? Бихме ли могли също така да изведем на преден план една специфичност на този ефект на пренос, когато той се разгръща респективно в полето на психоанализата и в полето на политиката? Именно това ще разгледаме.

Прочети още: XXII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

XXI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - Преносната любов и желанието на аналитика

XXI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

«Преносната любов и желанието на аналитика »

 

Петък, 20 април 2018 г., Френски институт България - София, пл. Славейков №3

С участието на:

Марина ФРАНГИАДАКИ

Психоаналитик в Атина и Крит, член на Школата на фройдистката кауза, на Новата лаканианска школаи на Световната асоциация по психоанализа

 

Аргумент

Една анализа не може да се прави in absentia или in effigie[в отсъствие или мислено]казва Фройд в своя текст „За динамиката на пренасянето“. И ако Фройд квалифицира преноса като „истинска любов“, той също така подчертава измерението на измама, който той съдържа в себе си.

Прочети още: XXI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

template-joomspirit