ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2008 г.

Общо събрание 2008
на
Сдружение „Група Фройдистко поле в България” (ГФПБ)


ДОКЛАД
Изготвен от Даниел Роа (председател), Весела Банова (зам. председател), Жудит Милер (член на управителния съвет), Десислава Иванова (секретар, отговорник за библиотеката, помощник-касиер), Камелия Василева (член на управителния съвет), Филип Лакаде (отговорник за лабораторията “Юношите”УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2006 – 2008 
Председател: Daniel Roy
Заместник-председател: Весела Банова
Секретар / отговорник за библиотеката: Десислава Иванова
Ковчежник: Румяна Милушева / Помощник: Десислава Иванова
Секретар за лекциите и семинарите: Judith Miller
Секретар за лабораториите : Philippe Lacadée
Секретар за публикациите: Хариета Манолова
Секретар за картелите: Камелия Василева

I. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2008
 - Въведение: доклад на председателя Даниел Роа
 За 2008 година, дейностите на Група Фройдистко поле в България следва вече създадена добра посока: два семинара на Фройдистко поле, един цикъл от лексии, картели, работа на лабораториите към CIEN. Тази година едно събитие се поставя с предимство: първата публикация на текст на Лакан на български, издание на Сиела, благодарение на взаимните усилия на много хора от Франция и от България. Публикацията съдържа текста на “Семейните комплекси” с една статия, представена от Жак-Ален Милер. В края на септември 2008 година публикацията имаше своето публично представяне – премиера, в рамките на цикъла от лекции в “Червената къща” (описан подробно по-нататък в доклада), в присъствието на директорката на Френския културен институт, който финансово подкрепя тази публикация в рамките на Програма Витоша. Ние имаме голямо желание това да е първия екземпляр от една поредица, много очакване от българската публика, и благодарим на Жудит милер, която вече предвижда следващи публикации.
 Трима нови кандидатури за членство за отправени към управителния съвет за 2009 година. Управителният съвет ще даде своя отговор на Общото събрание за 2008 година на 13 декември. 
 Беше проведено едно разширено събрание на управителния съвет на 28 юни, в присъствието на Жудит Милер, насочено към подготовката на дейностите за 2008 – 2009 година (Семинари, лекции, публикации, стажове, подготовка за Конгреса на НЛУ и PIPOL IV.
 
1. Приноси на Група Фройдистко поле в България

а – Семинари на Фройдистко поле:
- декември 2007: обучител П. Монрибо, член на член на Новата Лаканианска школа (New Lacanian School), на Школата на Фройдистката кауза (l’Ecole de la Cause freudienne) и на Световната асоциация по психоанализа (l’Association Mondiale de Psychanalyse), обучител в Клиничните секции
 15 декември 2007 година, в София, Семинар на Фройдистко поле. Работният ден започна със семинар върху текста, предложен от Патрик Монрибо, следващ логиката на Дисциплината на коментара, с участието на Весела Банова, чрез осигуряване на превода. Програма: Откриване – Весела Банова, заместник председател на Група Фройдистко поле в България, Паткрик Монрибо : „Влечението и обекта а в аналитичния опит” - Дисциплина на коментирането и Клинични случаи: Димитрина Григорова и Десислава Иванова.
 Сред присъстващите хора, една важна пропорция на клиницистите, а именно психиатрите, сред които един директор на служба – франкофон, който беше дошъл да слуша клиничен случай от неговата служба. Хариета Манолова, психолог, който изпълнява многобройни отговорности на национално ниво, имаше ново присъствие за подкрепа на теоретичната част на работния ден. Пружина на това упражнение, в което българските участници бяха упълномощили доброволци да говорят за тяхната практика, но достатъчно малко за четене и коментиране на текстовете на Лакан. 
Прескачам към семинара да покажа как и защо значението на обекта малко а е революционно сред четирите фундаментални понятия, поставени като доказателство от Лакан в Семинар ХІ. Конкретно, глави ХІІІ и ХІV ни позволяват да заключим защо Лакан е поставил обекта като причина във връзката и мястото на нагонния обект/обекта на влечението....
Аргументи: Когато доктор Лакан основава своето Училище през 1964 година, той решава да се върне към изучаването на четирите основни понятия в психоанализата. Ще видим значението, което той придава на влечението и на новото значение, което той му дава, връщайки се към текста на Фройд. Този възроден подход има голяма клинична актуалност днес. Въпросът за обекта „Малко а”, тема на следващия Конгрес на Световната асоциация по Психоанализа през 2008 година, ще бъде разгледан под формата на обекта на влечението. Ние ще изучаваме равнопоставено връзката на този обект с трите други понятия, разгледани от Лакан: несъзнаваното, трансфера и повторяемостта.
Като всички Семинари на Фройдистко поле, този Семинар също използва „коментирането” /“discipline du commentaire”/. Тази дисциплина изисква от всички участници, преди да се включат в семинара, да работят над откъс от избран текст, посочен от гост-лектора за ключов: Семинар ХІ на Жак Лакан – Четирите основни понятия в психоанализата, глави XIII и XIV.
« „ И така, в тази статия Фройд говори, че във влечението е необходимо да се различат четири термина: на първо място – Drang, натиск; след това следва Quelle, източник; Objet, обект; Ziel, цел. Този списък може, след прочитане, да ни се стори сам по себе си разбираем. Аз, все пак, ще се постаря да ви докажа, че именно текста на Фройд е призван да покаже, че нещата стоят далеч не така.” Стр. 148 във френското издание.
Накрая, ако обекта на влеченнието или нагонния обект се среща с реалното на несъзнаваното, остава да разберем какъв ефект във субективизацията той произвежда. Лакан говори за “един субект на нагона/влечението” еквивалентен на обекта, възникнал тогава при затварянето на означаемото в несъзнаваното. С други думи, субектът се материализира чрез обекта когато никое означаемо не може да го представи. Там където мислещия субект е изнемогващ, обектът въплъщава част от нагона/влечението на съществуването на страдащия субект.

Следваше представянето на два клинични случая, на едно дете от институция и на един възрастен, приеман в частна практика, които отвориха въпроса за диференциална диагностика. По-значимото е огромния прогрес, който се забелязва в нашите български колеги в конструирането на случаите.
Накрая се поставиха въпроси около актуалната световна психично-здравна политика във Франция и публикациите на Новото време (които се разпространяват). Присъстващите психиатри предизвикаха дискусия около тяхната съвременна проблематика около забележимия сблъсък с биологичната психиатрия.

- Семинар в София, 28 юни 2008 “Действал ли си в съответствиe с твоето желание?”: обучител Луи Солано, член на Школата на Фройдистката кауза и на Световната асоциация по психоанализа, обучител в Клиничните секции 
 
Аргумент: Става дума за едно изследване от Книга VІІ на Семинара на Жак Лакан, издаден от Жак-Ален Милер, озаглавено Етиката на психоанализата.
 „Завръщането към Фройд” се състои за Лакан в едно повторно центриране на аналитичния опит около субекта и около неговото отношение към желанието му. Той почива върху разграничаването на регистъра на желанието от този на заявката и на потребността. Желанието отговаря на функционирането на метонимията за разлика от симптома, който е съотносим с метафората.
 Етиката на психоанализата е етика на желанието, чиито регистър се разграничава също и от този на наслаждението, както го показва повторния прочит на L’Entwurf на Фройд , който изолира функцита на Нещото, das Ding. Наслаждението се изплъзва на системата на представите у Фройд и остава извън означаването според Лакан.По време на тази учебна година Лакан прави непознат прочит на императива на Кант, като отговарящ на командите на Свръхаза и релевантен на същата логика като тази на Сад. Текстът „Кант и Сад” /виж Écrits/ подема отново този въпрос, изхождайки от формализацията на обекта малко а. Семинар VІІ вече определя принципа на аналитичния опит като раздяла с наслаждението на Свръхаза, което ще рече като принадлежащ на порядъка на трагичния опит, на порядъка на пресичането на бариерата, която се издига пред das Ding : етиката на психоанализата не е тази на Господаря Добро, тя цели да достигне мрачната зона на едно забранено за субекта наслаждение. Откъдето въпроса за желанието на аналитика в неговата аналитична операция, който ще намери своя отговор няколко години по-късно в концепта за пас .

 Етиката на психоанализата отговаря на императива „да не отстъпваме пред желанието си”, която предполага наличието на воля, която се съгласува с желанието, „да искаш това, което желаеш”.

Програма: Въведение от Г-жа Жудит Милер, президент на Фройдистко поле, експозе на Луи Солано, клинични случаи – представени от Евгени Генчев, Огнян Димов и Весела Банова.
б – Стажове (доклад на Жудит Милер)
b – Les stages (rapport de Judith Miller)
Както вече сигнализирах на срещата на управителния съвет, проведена през юни, членовете на ГФПБ не са подали заявки за стажове през текущата 2008 година, което е жалко, тъй като колкото по-често са стажовете за членовете на ГФПБ те имат случай да продължат своята практична клинична подготовка с лаканианска ориентация, но също така и да започнат или да продължат тяхната лична анализа.
Само един член на ГФПБ направи, след тази среща през юни, заявка за стаж...
Призовавам колегите да имат увереност, че ще правят стажовете си с желание и сериозност, което означава да се посвети време за това и за организацията на стажа, време необходимо на институцията, където се работи със свети един стажант с внимание.
За 2009 година, стажовете могат да включват двата дни на Конгреса на НЛУ, със съобразяването, че руските колеги имат приоритет за периода преди Конгреса, тъй като Жак-Ален Милер отива в Русия в началото на юни. Заявките за стаж за май-юни трябва да се направят преди 5 януари 2009.

в – Лекции на Група Фройдистко поле в България (доклад на Даниел Роа и Жудит Милер)
Няма връзка с медицинския университет, тъй като нашия колега Хариета не осигурява грижата за това. 
 Лекции в Софийския университет
- В СУ, видът на цикъла беше вече оценен, и добре посетен от една внимателна публика и е ясно, че тя е по-голяма от тази на Семинара на Фройдистко поле, което може да бъде взето предвид за публикациите на ГФПБ.
Програмата за 2009 година вече се мисли от Даниел Роа и от самата мен; ние ще следваме една инициатива, която беше подета от ГФПБ. Затова ние, както Даниел Роа 
показа тази възможност през юли 2007, отваряме един втори цикъл от лекции за 2009 година, в рамките на НБУ, които ще се проведат в Червената къща. Подчертавам, че Bernard Seynhaeve, AE de l’ECF, даде своето щедро уверение, че освен участието си в Семинара на Фройдистко поле в България ще направи и една лекция от цикъла през 2009 година.

- Цикъл от четири лекции на Фройдистко поле 2007 - 2008
“Приложната психоанализа с лаканианска ориентация, обърната към страданието на децата и на юношите”
Петък 19 октомври (18 ч.)
Д-р Даниел Роа, психиатър, психоаналитик, член на Школата на Фройдистко поле и на Ново лаканианско училище
“Как растат днес децата?”

петък, 9 ноември (18 ч)
Силвен Макали, психолог, Департамент по зависимости, Център към болницата Шарл Пере, Бордо
“Защо дрогата е толкова обещаваща за юношите?”.

петък, 11 януари (18 ч)
Д-р Филип Лакаде, психиатър, психаналитик, член на Школата на Фройдистко поле и на НЛУ, автор на Недоразуменията на детето/ Malentendu de l’enfant и на Пробуждане и изгнание/ L’éveil et l’exil 
 “Как да разбираме държането на юношите по отношение на техните учители”
петък, 4 април (18 ч.)
лектор: Жанвиев Клутур-Монрибо, психолог, психоаналитик, член на Школата на Фройдистката кауза
„Как да се справяме с насилието на родителите?” 

С домакинство на Департамента по социална педагогика към Факултет за предучилищна и начална педагогика, под председателството на проф. Клавдия Сапунджиева, с организационната подкрепа на Групата на Фройдистко поле в България, тези лекции бяха подкрепени и от Френския Институт в София

Програма 2008 – 2009
Цикъл 1 “Червената къща” на Фройдистко поле и НБУ
3 октомври: Даниел Роа “Представяне на Семейните комплекси”
28 ноември: Даниел Лакаде – Лабро “По отношение на аутизма”
23 януари: Женвиев Клутур: “Може ли още да се говори за умствено изоставане?”
27 февруари: Бернард Сейнев / Bernard Seynhaeve: “Мястото на юношата”
27 март: Силвен Макали: “Два случай на модерни юноши”

Цикъл 2 на Фройдистко поле и СУ
12 декември: Даниел Роа “Мястото на детето в семейството”
27 февруари: “Мястото на детето в институцията” (по повод на опит в Куртил)
22 май: Филип Лакаде “Мястото на юношата”

г – Библиотека на ГФПБ “в изграждане” и публикации
- Списък на новите книги и списания, получени през 2008, списък на стария фонд, въпроса за мястото и използването на библиотеката (доклад на Десислава Иванова);

На общото събрание ще имате на разположение разпечатка със списък на новите книги, получени през 2008 година и списък на наличния фонд.

- Въпросът за мястото на библиотеката

Въпросът за мястото на библиотеката все още няма добро решение. ГФПБ няма собствен офис и възможност да организира там библиотеката на Групата. Основната причина за тази ситуация: ГФПБ няма финансова възможност да заеме свой собствен офис и да осигури по този начин място и за библиотеката.
Въпроси за обсъждане на Общото събрание:
Съществува ли възможност за финансиране на собствен офис и съответно място за библиотека на ГФПБ?
Какво е най-доброто решение на въпроса за мястото на библиотеката, което би помогнало за улесняване на използването на книгите на ГФПБ?

 - относно използването на библиотеката

Използването на книгите в библиотеката е затруднено. Причините за това са: 
- Няма собствено място за уреждане на библиотеката; 
- Няма приет и уточнен регламент за ползването на книгите;  
- Статутът на книгите, които са във Франкофонския ресурсен център в СУ все още няма благоприятно решение – библиотеката в този ресурсен център в СУ разполага с твърде малко пространство и поради тази причина може да изложи само част от книгите на френски, а другите книги и списания, включително и тези на английски, немски, руски и испански, се съхраняват в кашони. Няма улеснен начин за заемане на тези книги, особено що се отнася за колегите, които не живеят в София (Наемът е за 1 месец с читателска карта, която се издава от Френския културен институт).
 

- Публикации (доклад на Жудит Милер и Весела Банова)
А – Семейните комплекси бяха издадени на български през 2008 година, и бяха представени от Даниел Роа по време на лекция в Червената къща, което беше предварително подготвено и включено в програмата по време на срещата на УС по време на лятото.
По време на срещата на УС през юни 2008 година, казах (Жудит Милер) колко Весела Банова е помогнала за тази първа публикация на Лакан във връзката ни с г-н Чаушев, който беше възнаграден за своята работа чрез Фройдистко поле, тъй като предварително това не беше предвидено от Фройдистко поле. На тези среща, ние не забравихме, че публикуването е свързано с публиката, което означава среща и посвещаване на тази публика. Не знам какви други инициативи могат да бъдат инициирани и проведени от членовете на ГФПБ, за да бъде изучен този текст и да бъде възможно опознаването му от другите читатели и широката публика.

Б - Събраното издание на текстове от лабораторията “Детето и неговите симптоми” беше издадено с помощта на Френския културен институт. На срещата през юни, 2008 година беше решено да се разпространява навсякъде, във всички места, тогава на нашата среща в началото на октомври 2008 година в София, този сборник, който вече е в наличност сред продаваните издания на Института на Фройдистко поле, какви бяха последствията и резултатите от него?
В – Ръкописа на малкото издание на “Тревогата и бащата” вече е предадена от Весела Банова, което осигуряваше неговото публикуване преди края на 2007 година от Института на Фройдистко поле, което независимо от обещанията и моето настояване, все още не е издадено.
През 2009 година, ако разполагаме с помощта на преводач или с помощта на колега от ГФПБ, предлагам заедно с издателство Ciela да се публикува фундаменталния текст на Жак Лакан “Функция и поле на думата и на езика в психоанализата” по изданията от колекция “Paradoxes” на Seuil. За мен е важно мнението на Общото събрание, което ще предам на Жак-Ален Милер, тъй като ще го помоля за упълномощаване за превода на този текст.
Всички групи на Фройдистко поле са поканени до две години да публикуват семинарите на Фройдистко поле, които са се провеждали в техните страни, заедно с други тестове, преводи, публикации от НЛУ или друго Училище, така че да не се загубят други текстове. Когато ГФПБ ще се заеме с това? Лекциите от миналите цикъли и от двата предстоящи цикъла през 2009 могат да бъдат публикувани чрез един бюлетин, който, малко по малко, ако работим добре ще има призванието да приеме статута на едно списание. 

 2. Връзки с Новото Лаканианско училище: Д. Роа
а – картелите: един картел “Vers Gand”
б – Конгреса: Весела Банова беше единствения член, който участваше на Конгреса на НЛУ тази година. Тя представи и един случай.
в – членовете – кореспонденти на НЛУ за периода 2008 – 2010 са Инна Бранева, Весела Банова, Десислава Иванова, Евгени Генчев, Нели Петрова, Камелия Василева.

3. Дейности на Група Фройдистко поле в България Les activités du GCF-B

а Семинарите на ГФПБ (Весела и Евгений и някой, който скоро е правил семинар)

б Френско-българските лаборатории на CIEN
- “Детето и неговите симптоми”: Весела Банова; Даниел Роа
Цел: Обучението на екипите на институциите, които отглеждат деца и юноши “имащи различни затруднения”. Тази цел преминава през създаването на една общност, заедно с участниците, един нов поглед към социалната реалност и клиника на срещите. Организирани са 6 обучителни уикенда по време на годината.
Маршрут: Тази лаборатория съществува от три години и следва лабораторията “Да растеж без родители”, действала предишните 6 години за обучаване на екипите на институциите – ДМСГД в България. Психолозите и медиците, обучени в тази първа лаборатория тепърва стават обучители в тази нова лаборатория, заедно с френските и белгийските психоаналитици. По този начин действа една Френско-българска лаборатория. Нейната дейност се осъществява с помощта на партньорството между Лекари на света – Аквитания и българската Асоциация “Дете и пространство”.
Резултати: Лабораторията се намира в центъра на актуалните дебати в България и на европейско ниво, свързани с грижата на децата със затруднения в България. Предлаганият начин на работа, опиращ се върху един случай следван от друг и върху последователността на вземането на думата за всеки един от участниците, носи елементите, които не са “денонсиращи”, а имат възможността за едно ново изразяване, за децата – получатели, но също така и за работещите с тях. Все пак едно политическо действие непременно трябва да даде възможност за такъв тип клинично действие. С тази перспектива, лабораторията продължава своята работа и през идващата година, като проекта има своето възобновяване и за следващите години. В една двуезична публикация вече е събрана работата през първите две години. В проект е една следваща публикация, която да включва работата от последните две години ( с подкрепата на Френския институт в София).
Участници:
- членовете на екипите от 8 институции и дневни центрове, също така и работещи в съответните Отделите за закрила на детето в тези общини.
- Десислава Иванова, Христо Златев, Камелия Василева, Паулина Качулева, Даниела Йосифова, Весела Банова, Татяна Спасова, Димитрина Григорова, Станимира Начева, Инна Бранева, Милена Бръчкова, Аделина Иванова, Евгений Генчев; Ж. Клутур, Д. Лакаде – Лабро, Бернард Сейнев, С. Макали, Ф. Лакаде, Д. Роа. 

МОДУЛ 1: 20-21 октомври 2007
Тема: “Thème : “Разлини модалности на акта”
МОДУЛ 2: 10-11 ноември 2007
Тема: « Тревожност и страх»
МОДУЛ 3: 12 и 13 януари 2008
Тема: “Разлина клиника на агресивността”
МОДУЛ 4: 16 и 17 февруари 2008
Тема : “Вина и прегрешение”
МОДУЛ 5: 5 и 6 април
Тема: “Тъга – Траур – Депресия”
МОДУЛ 6: юни
Тема: “Клиничният метод, приложен в институцията”


- „Какво искат да кажат така наречените делинквентни юноши?”: Нели Петрова, Филип Лакаде- Среща-семинар “Да растеж без родители” Камелия Василева, Даниел Роа 
Лаборатория “Да растеж без родители”

Тази лаборатория беше създадена и започна да работи през годините от 1998 – 2004 година в рамката на програма за обучение “Да растеж без родители”. Тя се интересува от това как се разбират децата, които не говорят и се среща с професионалистите, които работят в тези институции, отглеждащи изоставени деца и други професионалисти, интересуващи се от психология и патология на детето. Това са психолози, педагози, педиатри, социални работници, възпитатели.
Лабораторията функционира чрез размяна на текстове, излизащи от участниците, които се срещат по време на регионални срещи, организирани под названието “Детето и неговите игри”. Бяха проведени две национални срещи в София през 2006 и през 2008 година, които бяха ръководени от Даниел Роа. Последната на тема “Пространства на срещите” посрещна повече от 40 участника, идващи от различни градове и повечето работещи в ДМСГД. 
Всички тези срещи се реализират благодарение на финансирането от направеното донорство, последвало смъртта на Г-н Варишон чрез предложението, направено от неговата съпруга Г-жа Варишон и Г-н Филип Лакаде. 
Трябва да бъде продължена тази работа на лабораторията. Продължава да съществува един проблем, а именно кореспонденцията в интернет, чрез имейли, причина, която затруднява начина на тези професионалисти да разменят своя опит, това е тяхната трудност в писането.
Отговорници: Камелия Василева, Варна 9010, България, улица Д-р Желязкова 31; camelia_vassileva yahoo.com.
Участници: Марийка Рангелова, педиатър, Даниела Йосифова, психолог, Татяна Минчева, психолог, Паулина Качулева, педагог, Мария Банкова, Maria Bankova, психолог; Красимира Парачева, психолог, Иванка Янева, психолог, Татяна Спасова, педиатър, Христо Златев, психолог, Благо Даков, психолог, Пенка Пенкова, педиатър, Живка Терзиева, психолог; Татяна Атанасова, възпитател; Албена Вълкова, психолог, Мария Кантарева, психолог, Димитрина Григорова, психолог;Румяна Рашева, педагог; Весела Банова, психолог, Веска Христова, педиатър, Мариана Недева, педагог; Ана Анчева, психолог; Камелия Василева, педиатър; Донка Кънева, психолог, Милена Бръчкова, психолог, Георги Добринов, психолог.

Картели
Картел 1 в София: Евгений Генчев, Весела Банова, Инна Бранева, Десислава Иванова
По време на годината 2007/2008 картелът работи с Доминик Халве/ Dominique Halvoet в Интеркател за своята подготовка за конгреса на НЛУ в Гант.
В началото на учебната 2008/2009 картелът работи с Бернард Сейнев/ Bernard Seynhaeve, за включването си в Интеркартелите, които работят по темата “Интепретация” за своята подготовка за конгреса на НЛУ в Париж. Картелът чете “Насоки на лечението” – текст на Жак Лакан
Картелът се среща регулярно 2 пъти в месеца
Картелът беше подготвил в рамката на дисциплината за четене за 2 семинара през учебната 2007/2008.
В момента картелът помага на Мария Стойчева и на Теодора Павлова в тяхната подготовка в рамките на дисциплината за четена за последния семинар на 13 декември с Даниел Роа, посветен на втората част на публикацията Семейните комплекси. 
Групи за четене
Весела Банова обяви и води една група за четене в периода април – юни 2008 година. Групата се занимаваше с четенето на текста “Случаят на малкия Ханс” на Фройд. Участници: 2 психологи от Института по психология към Министерство на вътрешните работи, социални работници и 1 студент по медицина.
Представяне на ГФПБ в България
Весела Банова и Евгений Генчев представи дейността на ГФПБ на Националната среща на психотерапевтите в България през месец септември, 2008 година. 
Весела Банова направи конференция на тема “Доближаване на приложната психоанализа, ориентирана от учението на Жак Лакан Vessela Banova към децата аутисти», състояла се в Габрово. Тя беше поканена от регионалната асоциация на родителите на деца аутисти.
Представяне на Конгреса на НЛУ
Весела Банова взе участие на конгреса на НЛУ през 2008 година в Гант с представянето на клиничен случай. 

ГЛАСУВАНЕ НА ДОКЛАДА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2008 от членовете на сдружението


II. ДОКЛАД НА КОВЧЕЖНИКА (за 2008) Представен от ковчежника или неговия помощник-заместник (Десислава Иванова) 

1. Приходи:

1.1. Платен пълен членски внос
Забележки:
Румяна Милушева съхранява от 2006 г. част от приходи от членски внос и пари, които са останали при регистрацията на сдружението, дадени от Д. Роа. При яснота кой ще поеме отговорността ковчежник, Румяна Милушева е заявила готовност да предаде тази част от касата.
От 2007 година касата на Сдружението се съхранява от Д. Иванова, финансов отчет приет от ОС на Сдружението през януари 2008.
През 2008 година касата е съхранявана и водена с помощта на В. Банова и отчета за 2008 е с нейна помощ, направен от Десислава Иванова
Очакват се приходи от членски внос за 2008 година, както и допълнителен разход за разпечатване на годишните доклади и разходи по легитимацията на годишното събрание, които ще бъдат отразени в крайния годишен финансов отчет.

- Членски внос за 2007 година:

12.01.2008:
1. Жудит Милер – 15 €
2. Филип Лакаде - 15 €
3. Патрик Монрибо - 15 €
4. Милена Бръчкова – 20 лева (доплащане)
5. Татяна Минчева – 10 лв. (доплащане)

16.02.2008
Аделина Иванова – 30 лева

60 лева + 45 €

- за 2008 година платен членски внос:

Октомври 2008
Весела Банова, Кв.№ 92 – 15 €
Десислава Иванова Кв. № 93 – 30 лв.
Георги Добринов Кв. № 94 – 30 лв.60 лева + 15 €

 
120 лева + 60 €
1.2. Такси от участие в Семинарите на ГФПБ

Семинар I– обучител П. Монрибо „Обектите и влечението” 15 декември, 2007 година (19 участника) – отчетен във финансовия доклад на Общото събрание за 2007 година, януари – 2008 г.

Семинар II от 28 юни 2008: обучител Луи Солано
Платена такса за семинар Квитанции от № 65 до № 91 (27 участника):
1. Весела Йорданова Банова – 25 лева
2. Даниела Любомирова Йосифова – 25 лева
3. Димитрина Маринова Григорова – 25 лева
4. Евгений Янков Генчев – 25 лева
5. Marty-Chevreire Allyanche – 15 лева
6. Brandle Marion – 15 лева
7. Камелия Богданова Василева – 25 лева
8. Огнян Димов – 25 лева
9. Татяна Илиева Минчева – 25 лева
10. Инна Георгиева Бранева – 25 лева
11. Пенко Деков – 25 лева
12. Биляна Мечкунова – 25 лева
13. Мария Христова Стойчева – 15 лева
14. Теодора Павлинова Павлова – 15 лева
15. Мария Канчарова – 15 лева
16. Благо Светлозаров Даков – 25 лева
17. Христо Николаев Златев – 25 лева
18. Татяна Спасова Христова – 25 лева
19. Паолина Христова Качулева – 25 лева
20. Анет Маринова Маринова – 25 лева
21. Андрей Йорданов – 25 лева
22. Станимира Динкова Начева – 25 лева
23. Моника Борисова – 25 лева
24. Давид Йерохам – 25 лева
25. Цветелина Йосифова – 25 лева
26. Златко Теохаров – 25 лева
27. Аделина Тодорова – 25 лева
Общо 625 лева
 
Такси от групата за четене на текстове „Малкия Ханс”, водена от Весела Банова
Общо 80 лева

1.3. Продажба на публикации със списък на публикациите в продажба

„Изненадите на несъзнаваното” – на цена 5 лв.
„Симптомът” – на цена 5 лв.
„Колоквиум” – на цена 5 лв.

Общо 90 лева

1.4. Аванси на Фройдистко поле за публикации


1.5. ДонорстваОбщо приходи 1033,80 лева

2. Разходи
 2.1. Кореспонденция
Отчетни документи – фактури
Фактура № 0000006174, дата 12.01.08 в размер на 41.99 лв.

Касова бележка, дата 16.05.08 в размер на 1.50 лв.
 
2.2. Публикации

 2.3. Афиши
няма разходи
 2.4. Реклама
няма разходи
 2.5. Административни такси
счетоводител
Платен хонорар на счетоводител за съставяне и подаване на годишна данъчна декларация 200 лв.


 2.6. Хонорари
1. Платен превод на лекция – Весела Банова
 Отчетен документ – декларация за платена сума в размер на 100 лв.

2. Платен превод и редакция на писмен текст за книга
на Теодора Павлова
 Отчетен документ – декларация за платена сума в размер на 100 лв.

4. Платен превод на писмен текст – доклад и др. на Мария
Отчетен документ – декларация за платена сума в размер на 120 лв.

5. Платени преводи на Семинар – юни, представяне на книга и лекции – “Семейните комплекси”, лекции на Даниел Роа и на Даниел Лакаде на Катя Стойчева
 Отчетен документ – декларация за платена сума в размер на 300 лв.

 2.7. Плащания на Фройдистко поле
Закупени книги за библиотеката на Сдружението

- От Огнян Димов
  На стойност: 30 €

- Закупени книги от Весела Банова за библиотеката на ГФПБ на стойност 80 лева

3. Плащания на данъци и такси на Сдружението

Платена по банков път сума за Обява за Общо събрание на ГФПБ
105 лева такса за Държавен вестник и 5 лева банков превод – общо 110 лева

4. Разноски, взети като финансиране от Фройдистко поле
- Пътни - билети и разноски за хотел на обучители от Фройдистко поле (два пъти в годината), пътни и застраховки за посещението на Жудит Милер се поемат от организацията Фройдистко поле.
Платен хонорар на г-н Чаушев за редакция и превод ( в размер на 500 евро)
Платен хонорар за превод на Семинара на Луи Солано.
Разноски за списания и публикации на Фройдистко поле.


Сума в касата на 03.01.2008 г. 
 729.20 лева
Междинна сума в касата на 28.06.2008 година
246 лева
на 28.11.08 г. 3х20+10х10+3х2 = 166 лева + 50 €

ГЛАСУВАНЕ НА ДОКЛАДА НА КОВЧЕЖНИКА ЗА 2008 от членовете на сдружението

III. Управителен съвет 2008 – 2009 (Д. Роа)

IV. Представяне на Програмата от дейности 2008-2009 / Обсъждане

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Списък на членовете:
Членове на ГФПБ – Общо събрание на сдружението от януари 2008
По устав:
Редовен член - (РЧ) 
Редовен член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, 
член на Ново Лаканианско Училище, който приема настоящия устав (по устав)
Асоцииран член - (АЧ) 
Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, проявило интерес към лаканиански ориентираната психоанализа, което приема настоящия устав (по устав)
Румяна Величкова (РЧ) София психолог
Камелия Василева (РЧ) Варна лекар - педиатър
Димитрина Григорова (АЧ) Габрово психолог
Паулина Качулева (АЧ) Ямбол педагог
Милена Бръчкова (АЧ) Велико Търново психолог
Инна Бранева (РЧ) София психолог
Христо Златев (АЧ) Плевен психолог
Даниела Йосифова (АЧ) Варна психолог
Аделина Иванова (АЧ) Перник психолог
Станимира Начева (АЧ) Сливен психолог
Георги Добринов (АЧ) София психотерапевт
Нели Петрова – Димитрова (РЧ) София социален педагог
Евгений Генчев (АЧ) София психиатър
Хариета Емануилова Манолова (РЧ) София клиничен психолог
Весела Банова (РЧ) София клиничен психолог
Десислава Иванова (РЧ) София психолог
Judith Miller (РЧ) Париж 6 преподаватл
Philippe Lacadée (РЧ) Бордо психиатър
Patrick Monribot (РЧ) Бордо психиатър
Daniel Roy (РЧ) Бордо психиатър
Татяна Спасова (АЧ) Благоевград лекар – педиатър
Татяна Минчева (АЧ) Сливен психолог

template-joomspirit