XXII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS). Какво трябва да разбираме под див пренос: в психоанализата и в политиката?

                                               

XXII семинар на

Българско общество за лаканианска психоанализа

и Новата лаканианска школа (NLS)

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

«Какво трябва да разбираме под див пренос: в психоанализата и в политиката? »

Петък, 25 май 2018 г. 

Регионална библиотека "Любен Каравелов", ул. Дондуков Корсаков 1, Русе

С участието на: Режиналд БЛАНШЕ

Психоаналитик, член на Новата лаканианска школа и на Световната асоциация по психоанализа, преподавател в Клиничния колеж в Атина

 

Аргумент

Психоанализата установява, че преносът е разширение на самата социална връзка. За Фройд социалната връзка е по дефиниция от либидинален порядък. Субектът следователно е ангажиран в нея според постоянната организация на либидиналните си инвестиции. Преносът, който е синоним на социална връзка, би бил в такъв случай единствено повторение. За Лакан връзката със самата реч е тази, която води до ефекта на пренос. Той не е само повторение на миналото. Той е една връзка, която се обвързва с настоящето. Тя се основава на отношението на желание към желание. Това отношение задейства, и това е неговата особеност, фикцията за „предполагаемо знаещия субект“.

Какво следователно би могло да бъде това, което теорията и практиката на психоанализата са формулирали като „див пренос“? Как да го разбираме? Става ли въпрос за състояние, за форма, за съставна част на преноса или за отклонение от подхода към него? Бихме ли могли също така да изведем на преден план една специфичност на този ефект на пренос, когато той се разгръща респективно в полето на психоанализата и в полето на политиката? Именно това ще разгледаме.

Дисциплината на четене: 

 

Фрагмент 1

« Там, където има предполагаемо знаещ субект (…), има пренос ».

Jacques LACAN,« Lesquatreconceptsfondamentauxdelapsychanalyse », (1964), LeSéminaire, livre XI, Paris, 1973, p. 210

Фрагмент 2

« Казвам, че понятието за повторение няма нищо общо с това за пренос ».

Jacques LACAN, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », (1964), Le Séminaire, livre XI, Paris, 1973, p. 34

 

Програма

Петък, 25 май 2018 г.

09.30 – 09.45 – Регистрация

09.45 – 10.00 – Въведение от д-р Евгений Генчев, председател на БОЛП

10.00 – 11.30 – Дисциплината на четене и дискусия:

Веселин Сомлев - Фрагмент 1

« Там, където има предполагаемо знаещ субект (…), има пренос ».

Рая Венциславова – Фрагмент 2

« Казвам, че понятието за повторение няма нищо общо с това за пренос ».

11.30 – 12.00 – Почивка

12.00 – 14.00 –Експозе на Режиналд БЛАНШЕ и дискусия

14.00 – 15.30 Обедна почивка

15.30 – 17.00 – Представяне на случай от Милена Попова и дискусия: „Да обичаш или да се задушаваш?“

 

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

 

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

 

 

template-joomspirit