Аргумент на Лилиа Мажуб за Конгреса на НЛШ – Париж 30 юни/1 юли 2018

Преносът във всички негови състояния

Див, политически, психоаналитичен

Темата на следващия конгрес  поставя преноса във всички негови състояния и уточнява в подзаглавието три от тях. Поредицата на тези термини – див, политически и психоаналитичен не предполага прогресия. Независимо, че тези състояния са отделни, ясно определени, добре разграничими, понякога те могат да съществуват заедно, да се пресичат или дори да се противопоставят.

Ето защо ще започнем  с последния – психоаналитичния пренос, който налага да споменем първите два като състояния, които действително съществуват, но които биха могли да бъдат подринати от този, отнасящ се специфично до психоанализата.

Думата „пренос”, която не принадлежи специфично на психоаналитичната терминология, е приела, първоначално в качеството си на понятие, много широко определение в полето на психоанализата, отговарящо на набор от феномени, свързани с отношенията между пациента и аналитика. Това в последствие предоставя толкова концепции, колкото са и непосредствените наблюдения на всеки аналитик, откъдето произтича и голямата обърканост, за да може да се улови неговата истинска движеща сила.  

template-joomspirit