УСТАВ на БОЛП

УСТАВ

на

Сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП

                                                                         

          ПРЕАМБЮЛ

- изменен с решение на ОС на 19.05.2012 година

След продължителна шестгодишна работа в България, през 2006 година е създадена “Група Фройдистко поле в България” с цел да съдейства за опознаването, изучаването и разпространението на психоанализата с лаканианска ориентация. Осигуряват се контакти и обмен с европейските инстанции на Фройдистко поле и със Световната Асоциация по Психоанализа, които имат същото призвание.

Развитието на “Група Фройдистко поле в България” създаде необходимост за трансформирането й през 2012 година в структура на New Lacanian School

NLS / Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) и до необходимост от промяната на названието й в „Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП.

Членовете на “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП се ангажират да ползват името на НЛШ (Нова Лаканианска Школа) само добронамерено, да не вредят на репутацията й и да осъществяват нейните цели в България”.

 

          І.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.1 Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Наименованието на сдружението е: Сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа”, наричано по-нататък Сдружение.

Чл.2 Седалището на сдружението е: София, Столична община, район „Триадица” 1408,  ж.к. Стрелбище, ул. „Майор Първан Тошев” № 12 - 14, ет. 7, ап.27.

Чл.3 Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Наименованието на сдружението, неговият електронен адрес и номер Булстат се изписват на официалната кореспонденция на сдружението и върху неговата документация.

Чл.4 Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Чл.5 Съществуването на сдружението и неговата дейност не се ограничават със срок.

 

 

           ІІ.ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.6 Сдружението има следните цели:

 1. Популяризиране в България на психоанализата с лаканианска ориентация;

 2. Образоване на психоаналитици в съответствие с учението на Фройд и Лакан;

 3. Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година

Сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа” ще развива своята дейност в съответствие с принципите на НЛШ, така както са формулирани от Лакан.

Чл.7 Посочените по-горе цели, сдружението ще постига чрез:

 1. организиране на семинари, образователни програми, практики и други форми на обучение;

 2. организиране на национални и/или международни конференции, на работни групи, занимаващи се с различни значими проблеми на ориентираната към Лакан психоанализа.

 3. публикуване на материали по проблеми на ориентираната към Лакан психоанализа.

 4. работи в сътрудничество с подобни организации в чужбина.

Чл.8 Сдружението набира средства чрез консултации, образователни програми, обучения, издателска дейност и друга стопанска дейност, свързана с целите, формулирани в настоящия устав. Полученият приход ще се използва за постигане на целите на сдружението.

 

          ІІІ.ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9 /1/ Членовете на сдружението биват редовни, квалифицирани и почетни членове.

/2/ Редовен член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, проявило интерес към лаканиански ориентираната психоанализа, което приема настоящия устав.

/3/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Квалифициран член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, член или член-кореспондент на Нова Лаканианска Школа - НЛШ, който приема настоящия устав.

/4/ Нова добавена алинея с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Почетен член може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин с особен принос за развитието на лаканианската психоанализа в България.

/5/ Членството в организацията е доброволно.

 

Чл.10 /1/ Членството в организацията се осъществява въз основа на решение на Управителния съвет.

/2/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Физическо лице, което отговаря на изискванията за квалифицирано членство, подава молба до Управителния съвет. Молбата следва да бъде придружена с доказателства, удостоверяващи членството в Нова Лаканианска Школа и да съдържа изявление, че кандидатът приема устава на организацията. Квалифицираното членство възниква след преминато интервю с психоаналитик получил мандат от Президента или Изпълнителния комитет на НЛШ и решение на Управителния съвет, което е консултирано с Председателя или с Управителния орган (Изпълнителен комитет) на НЛШ.

/3/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Физическо лице, което отговаря на изискванията за редовно членство,  подава молба до Управителния съвет. Молбата следва да бъде придружена с доказателства, удостоверяващи интереса на лицето към лаканиански ориентираната психоанализа  и да съдържа изявление, че кандидатът приема устава на организацията. Редовното членство възниква след преминато интервю с психоаналитик получил мандат от Президента или Изпълнителния комитет на НЛШ и решение на Управителния съвет, което е консултирано с Председателя или с Управителния орган (Изпълнителен комитет) на НЛШ.

/4/ Нова добавена алинея с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Почетно членство възниква след решение на Управителния съвет по препоръка на Общото събрание на сдружението.

Чл.11/1/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Членството в организацията се прекратява по решение на Управителния съвет в следните случаи:

 1. при наличие на писмена молба за напускане, внесена от член на сдружението;

 2. смърт на физическо лице, член на сдружението или поставяне на лицето под запрещение;

 3. изключване;

 4. загуба на членство в Нова Лаканианско Школа за квалифицираните членове.

/2/ Редовен или квалифициран член на сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет при следните случаи:

 1. незаплащане на членски внос;

 2. неизпълнение на задълженията по настоящия устав;

 3. злоупотреба с името на сдружението.

Чл.12 /1/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Всички членове на сдружението имат право да:

1. присъстват и гласуват на заседанията на Общото събрание на сдружението както и да избират управителните органи на сдружението;

2. изразяват мнение по проблемите за развитие на сдружението;

3. получават информация за дейността на сдружението;

4. участват в програми и обучения, организирани от сдружението;

5. участват активно в работата на сдружението с оглед постигането на неговите идеални цели;

/2/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Квалифицираните членове на сдружението имат също така правото

да бъдат избирани в управителните органи на сдружението.

Чл.13 Всички членове на сдружението са длъжни да:

 1. спазват разпоредбите на настоящия устав и да се подчиняват на решенията на управителните органи;

 2. да заплащат редовно членски внос.

 

          ІV.УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл.14 Управителните органи на сдружението са: Общо събрание и Управителен съвет.

Чл.15 Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

/1/ Общото събрание е върховен орган на организацията. Общото събрание включва всички членове на сдружението.

/2/ Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, поне веднъж годишно. При положение, че Управителният съвет не свика общо събрание в рамките на едномесечен срок от датата на поискването му, общото събрание се свиква по решение на районния съд, в чиято юрисдикция се намира седалището на организацията.

/3/ Поканата за заседание на общото събрание следва да съдържа: дневен ред, дата, точен час на провеждане, място на провеждане, информация по чия инициатива се свиква събранието.

/4/ Общо събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез електронна поща до всички членове на сдружението поне един месец преди датата на провеждане на събранието.

/5/ Общото събрание  е законно и може да взема решения, при положение, че присъстват поне 50 +1 от членовете на сдружението. При положение, че няма кворум, заседанието на Общото събрание може да се проведе един час по късно на същото място и при същия дневен ред, обнародван в поканата. В този случай събранието е законно, независимо от броя на присъстващите.

Чл.16 Права и функции на Общото събрание

/1/ Общото събрание има следните правомощия:

 1. прави промени и допълва устава на сдружението;

 2. избира и освобождава членове на Управителния съвет;

 3. взема решение за създаване на клонове на организацията;

 4. взема решение за участие в други организации;

 5. взема решение за прекратяване на организацията;

 6. гласува годишния бюджет на организацията;

 7. определя дължимия членски внос;

 8. приема отчетите на Управителния съвет;

 9. взема решения за придобиване или отчуждаване на вещни права на собственост върху недвижими имоти на организацията.

/2/ Решенията по точки 1,4,5 и 9 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове, останалите решения се вземат с мнозинство 50 + 1 от присъстващите членове.

/3/ Общото събрание не е оправомощено да взема решения по въпроси, които не са включени в поканата.

Чл.17 Управителен съвет

/1/ Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Управителният съвет  се състои от 3 (три)

до 9 (девет) члена. Членовете на УС избират помежду си Председател и Заместник-председател. Председателят ръководи заседанията на УС. Заместник-председателят, надлежно упълномощен от Председателя, може да го замества при необходимост. Мандатът на първия УС е 3 (три) години, а на следващите по 2 (две) години.

/2/ УС може със свое решение да възложи на свои членове изпълнение на определени функции, свързани с водене на отчетността и документацията на Сдружението.

Чл.18 Права и функции на УС.

УС е изпълнителен орган и  има следните правомощия:

 1. ръководи оперативно дейността на организацията;

 2. избира Председател на УС и разпределя функциите сред своите членове;

 3. приема членове на организацията и взема решения за прекратяване на членство;

 4. взема решения за изключване на член;

 5. подготвя и представя пред Общото събрание проект за годишен бюджет на организацията.

 6. подготвя доклад за дейността на организацията в съответствие с чл.40 ал.2 и чл.46 от ЗЮЛНЦ;

 7. организира дейността на организацията в обществена полза и носи отговорност съгласно действащото законодателство в тази връзка;

 8. разглежда и решава въпроси, които не са включени по силата на закона или настоящия устав в компетентността на друг орган.

Чл.19 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя.

/2/ УС взема решения, при положение, че присъства поне 50+1 от неговите членове.

/3/ Член на УС се счита за присъстващ и с случаите, когато с него се поддържа телефонна или друга връзка, дава възможност да бъде идентифициран и да участва в обсъждането на поставените въпроси.

/4/ УС взема решенията си с мнозинство 50+1 от присъстващите членове, освен ако в закон не е предвидено друго мнозинство;

/5/ УС може да взема своите решения и неприсъствено, при положение, че всички членове са подписали протокола, без забележки.

 

          V. ИМУЩЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл.20/1/ Имуществото на организацията се състои от: финансови средства, вещи, права на собственост, права върху интелектуална собственост и вземания, придобити във връзка с постигане на идеалните цели на сдружението.

/2/ Имуществото на организацията може да се инвестира в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и по друг подходящ начин.

/3/ Сдружението може да приема дарения и завещания.

/4/ Сдружението може да участва в други нестопански организации.

/5/ Разходването на средствата на сдружението следва да се извършва съобразно настоящия устав и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/6/ в случай на прекратяване или ликвидация на организацията, нейното имущество ще се прехвърли на друго юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза със сходни цели, свързани с психоанализата с лаканианска ориентация.

 

          VІ.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.21 Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на УС и от Заместник-Председателя на УС заедно и поотделно.

 

          VІІ. КНИГИ

Чл.22 Протоколите от заседанията на управителните органи на сдружението се подвързват в специални книги. Всеки протокол следва да бъде подписан от лицето, което го е изготвило.

Чл.23/1/ Сдружението се прекратява по решение на ОС, въз основа на съдебно решение, в случаите предвидени в закона.

/2/ В случай н прекратяване на сдружението, се осъществява ликвидация. Ликвидацията се извършва от УС. УС взема решение за назначаване на ликвидатор, като решението се взема с единодушие.

/3/ Имуществото, останало след ликвидацията се разпределя в съответствие ес чл.44 от ЗЮЛНЦ и разпоредбите на настоящия устав.

 

          VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24 Всички въпроси, които не са регламентирани от настоящия устав се решават в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.25 Променен с решение на ОС на 19.05.2012 година:

Настоящият устав с промените в него е приет на Общо събрание, проведено на 19.05.2012 г. в София.

 

Списък със подписите на членовете на Сдружението, присъствали на Общото събрание на 19.05.2012 година и приели единодушно новия устав на Сдружението:

 

 1. Весела Банова

 2. Евгений Генчев

 3. Десислава Иванова

 4. Паулина Качулева

 5. Аделина Иванова

 6. Станимира Начева

 7. Анет Маринова

 8. Биляна Мечкунова

 9. Любомир Жупунов

 10. Ангелина Даскалова

 11. Милена Жекова

 12. Надя Петрова

 13. Милена Попова

 14. Ана Анчева

 15. Йорданка Христозова

 16. Радослава Станчева

template-joomspirit